Gábina Partyšová
Zdroj: TV Nova
A to se vyplatí!

Vyhrajte s Práskem! Priessnitz mazání na žíly a cévy de luxe

Vyhrajte s Práskem! Priessnitz mazání na žíly a cévy de luxe! Tady máte herní řád.

1. Vyhlašovatelem soutěže o Priessnitz mazání na žíly a cévy de luxe (dále jen „Soutěž“), je společnost CET 21 spol. s.r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, IČ: 45800456 (dále jen „CET 21“). Spolupořadatelem Soutěže je organizační složka SWISS PHARMACEUTICAL INVESTMENT LLC, která poskytuje ceny pro výherce Soutěže.

2. Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba, s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k CET 21 a/nebo spolupořadateli Soutěže, spolupracujících přímo či nepřímo na realizaci Soutěže, a osob blízkých těmto osobám, za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěží.

3. Úkolem soutěžících bude správně zodpovědět soutěžní otázku, která bude vyhlášena v pořadu Prásk! vysílaném na televizním programu NOVA dne 28.5.2015 (dále jen „Pořad“) a svoji odpověď zaslat e-mailem na adresu soutez.prask@nova.cz nejpozději do patnácti (15) minut od vyhlášení otázky v Pořadu. V textu zprávy je třeba kromě odpovědi na soutěžní otázku uvést svoje jméno, příjmení, adresu bydliště, e-mailovou adresu a telefonní kontakt. E-maily, které nebudou obsahovat tyto údaje, nebudou do Soutěže zařazeny.

4. Soutěžící berou na vědomí a souhlasí s tím, že v případě výhry bude jejich identita v podobě jméno, příjmení a místo bydliště zveřejněna v Pořadu a na internetových stránkách http://prask.nova.cz, a dále s tím, že jejich kontaktní údaje mohou být poskytnuty spolupořadateli Soutěže pro účely předání ceny.

5. Každý soutěžící může do Soutěže zaslat pouze jeden (1) e-mail s odpovědí na soutěžní otázku. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro vyloučení soutěžícího ze Soutěže.

6. Ze všech soutěžících, kteří správně zodpoví soutěžní otázku a jejichž e-mail obsahující požadované údaje bude na uvedenou e-mailovou adresu doručen ve stanovené lhůtě, bude vylosováno pět (5) výherců, z nichž každý získá Priessnitz mazání na žíly a cévy de luxe.

7. Správná odpověď na soutěžní otázku a jména výherců budou zveřejněny na stránkách http://prask.nova.cz. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.

8. Ceny budou výhercům zaslány na adresu bydliště, kterou uvedli ve výherním soutěžním e-mailu, pokud si spolupořadatel Soutěže nedohodne s výherci jiný způsob předání ceny. Nepřevzaté ceny propadají bez náhrady.

9. Ceny ze Soutěže není možné vymáhat právní cestou. Výherci nemohou požadovat místo ceny vyplacení hotovosti ani poskytnutí jiného než uvedeného zboží. V případě nepředvídaných okolností si CET 21 vyhrazuje právo poskytnout výhercům namísto ceny uvedené v odst. 6 náhradní cenu obdobného typu.

10. Pro vyloučení pochybností CET 21 výslovně stanoví, že Soutěž se týká jen premiérového vysílání pořadu Prásk! na televizním programu NOVA dne 28.5.2015.

11. Na regulérní průběh Soutěže bude dohlížet Renata Fikerová, koordinátor Product placementu. Případné stížnosti na průběh Soutěže je možné uplatnit e-mailem na adresu renata.fikerova@novatv.cz do 24 hod. od vyhlášení výsledků Soutěže v Pořadu. Na stížnosti uplatněné jiným způsobem nebo po této lhůtě nebude brán zřetel. V případě řádného uplatnění stížnosti či jakékoli nejasnosti nebo sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem je rozhodnutí CET 21 ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídit. Účastí v Soutěži soutěžící vyjadřují svůj bezvýhradní souhlas se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže.

12. CET 21 si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže soutěžícího, u kterého zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem.

13. CET 21 si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž prodloužit, zkrátit nebo ji ze závažných důvodů zcela odvolat, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči CET 21 anebo spolupořadateli Soutěže.

14. Tento herní řád bude uveřejněn na internetových stránkách http://prask.nova.cz.

Autor: mivr

Diskuze