Prásk! - 6
Zdroj: Archiv TV Nova
Gratulujeme!

VÝHERCE: Soutěžili jste s pořadem Prásk! o vouchery v hodnotě 2000 Kč na nákup Křemeliny od firmy Vitatrend s.r.o.?

15. 2. 2018

Chcete vyhrát s pořadem Prásk! voucher v hodnotě 2000 korun na nákup Křemeliny od firmy Vitatrend s.r.o.? Pokud jste soutěžili, podívejte se, koho jsme vylosovali! Třeba je výhra právě vaše.

Soutěžní otázka: Jak zní celé jméno novinářky, kterou v seriálu Sex ve městě hraje Sarah Jessica Parker?

Správná odpověď: Carrie Bradshaw

VÝHERCI:

1) Michaela Unzeitlichová - Zlin
2) Libuše Khirová - Hodonín
 

HERNÍ ŘÁD:

1. Vyhlašovatelem soutěže o voucher na nákup Křemeliny (dále jen „Soutěž“), je společnost TV Nova s.r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, IČ: 45800456 (dále jen „TV Nova“). Spolupořadatelem Soutěže je společnost VITATREND s.r.o., která poskytuje ceny pro výherce Soutěže.
2. Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba, s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k TV Nova a/nebo spolupořadateli Soutěže, spolupracujících přímo či nepřímo na realizaci Soutěže, a osob blízkých těmto osobám, za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěží.
3. Úkolem soutěžících bude správně zodpovědět soutěžní otázku, která bude vyhlášena na portálu Prásk.tv (http://prask.nova.cz) během pořadu Prásk! vysílaného na televizním programu NOVA dne 15.2.2018 (dále jen „Pořad“) a svoji odpověď zaslat e-mailem na adresu soutez.prask@nova.cz nejpozději do konce Pořadu, v němž byla Soutěž vyhlášena. V textu zprávy je třeba kromě odpovědi na soutěžní otázku uvést svoje jméno, příjmení, adresu bydliště, e-mailovou adresu a telefonní kontakt. E-maily, které nebudou obsahovat tyto údaje, nebudou do Soutěže zařazeny.
4. Soutěžící berou na vědomí a souhlasí s tím, že v případě výhry bude jejich identita v podobě jméno, příjmení a místo bydliště zveřejněna na portálu Prásk.tv, a dále s tím, že kontaktní údaje výherce mohou být poskytnuty spolupořadateli Soutěže pro účely předání ceny.
5. Každý soutěžící může do Soutěže zaslat pouze jeden (1) e-mail s odpovědí na soutěžní otázku. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro vyloučení soutěžícího ze Soutěže.
6. Ze všech soutěžících, kteří správně zodpoví soutěžní otázku a jejichž e-mail obsahující požadované údaje bude na uvedenou e-mailovou adresu doručen ve stanovené lhůtě, budou vylosováni dva (2) výherci, z nichž každý získá voucher v hodnotě 2000 Kč na nákup Křemeliny od společnosti VITATREND s.r.o.
7. Správná odpověď na soutěžní otázku a jména výherců budou zveřejněny na portálu Prásk.tv. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.
8. Cena bude výhercům zaslána na adresu bydliště, kterou uvedli ve výherním soutěžním e-mailu, pokud si spolupořadatel Soutěže nedohodne s výhercem jiný způsob předání ceny. Soutěžící jsou srozuměni s tím, že ceny budou zaslány pouze na adresu na území České republiky. Nepřevzaté ceny propadají bez náhrady.
9. Cenu ze Soutěže není možné vymáhat právní cestou, není možné ji směnit za hotovost, ani požadovat poskytnutí jiné ceny, než byla stanovena. TV Nova si vyhrazuje právo nahradit ceny uvedené v tomto herním řádu jinými cenami obdobného typu a odpovídající hodnoty.
10. Pro vyloučení pochybností TV Nova výslovně stanoví, že Soutěž se týká jen premiérového vysílání pořadu Prásk! na televizním programu NOVA dne 15.2.2018.
11. Na regulérní průběh Soutěže bude dohlížet Šárka Kubačková, vedoucí oddělení PP. Případné stížnosti na průběh Soutěže je možné uplatnit e-mailem na adresu sarka.kubackova@nova.cz do 24 hod. od vyhlášení výsledků Soutěže na portálu Prásk.tv. Na stížnosti uplatněné jiným způsobem nebo po této lhůtě nebude brán zřetel. V případě řádného uplatnění stížnosti či jakékoli nejasnosti nebo sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem je rozhodnutí TV Nova ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídit. Účastí v Soutěži soutěžící vyjadřují svůj bezvýhradní souhlas se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže.
12. TV Nova si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže soutěžícího, u kterého zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem.
13. TV Nova si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž prodloužit, zkrátit nebo ji ze závažných důvodů zcela odvolat, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči TV Nova a/nebo spolupořadateli Soutěže.
14. Soutěž, tento herní řád a práva a povinnosti z něj vyplývající se řídí právním řádem České republiky. Tento herní řád bude uveřejněn na portálu Prásk.tv.
 

 

Autor: bin

Diskuze